Slide background
Slide background
Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย”

Slide background

คำแถลง "เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป" ต่อสถานการณ์ความสูญเสียและความรุนแรงในประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ 2557

Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

Slide background

แถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

แถลงการณ์จุดยืนและบทบาทการสร้างการมีส่วนร่วมการปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป เตรียมจัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย” วันพุธที่ 30 เมษายน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล

กำหนดการ

เวทีรวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ

โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) ภาคเหนือ วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557
คลิปวิดีโอ

แถลงการณ์เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (20 เมษายน 2557)

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างยืดเยื้อและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความแตกแยกและการเผชิญหน้าของประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในวงกว้าง จากการประเมินสถานการณ์และการรับฟังความเห็นจากเครือข่ายที่หลากหลายภาคส่วนเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปเห็นพ้องว่าการให้น้ำหนักกับการกำหนดวันเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวโดยมิได้มีการดำเนินการเพื่อหาทางออกในการคลี่คลายความขัดแย้ง และกำหนดกรอบ กลไกและแนวทางในการปฏิรูปประเทศจนได้ข้อสรุปอันที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายควบคู่กันไปด้วยนั้น นอกจากจะมิใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แล้วยังอาจเป็นการสร้างประเด็นปัญหาขึ้นมาในสังคมไทยเหมือนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งและความแตกแยกทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ ยังสามารถหาทางออกเพื่อลดเงื่อนไขและสร้างบรรยากาศเพื่อคลี่คลายหรือยุติความขัดแย้ง การเผชิญหน้าและความรุนแรงลงแล้วนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้โดยอาศัยกลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระบวนการสันติวิธี ดังนั้น เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ใช้ความพยายามในการสร้างเวทีเจรจาหารือร่วมกันเท่าที่จะกระทำได้ซึ่งรวมถึงเวทีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายนนี้เพื่อเจรจาและแสวงหาทางออกจากสถานการณ์ความขัดแย้งและจากโอกาสแห่งการเผชิญหน้าภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยและสันติวิธีและนำไปสู่การจัดทำสัญญาประชาคมร่วมกันเพื่อเดินหน้าการปฏิรูปประเทศโดยเร็วควบคู่ไปกับการจัดการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย ยุติความรุนแรงและการสูญเสียของประชาชนและนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปตามที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองไว้ก่อนหน้านี้ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในการนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปได้รวบรวมและสังเคราะห์ไว้ต่อสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการกำหนดกลไกและสารัตถะของการปฏิรูป ตลอดจนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนและติดตามกระบวนการปฏิรูปประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และสันติสุข เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป…

เวทีพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย ภาคกลางและตะวันตก

โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) ภาคกลางและตะวันตก
วันที่ 18-19 มีนาคม 2557
คลิปวิดีโอ

รายชื่อองค์กรและบุคคลที่สนับสนุนคำแถลงเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

 • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (Campaign Committee on Human Rights-CCHR)
 • เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย
 • เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ
 • เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
 • เครือข่ายกะเหรี่ยงประเทศไทย
 • เครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำ
 • เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง
 • เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
 • เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
 • เครือข่ายชุมชนพังงา
 • เครือข่ายชุมชนอุบล
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง จ.อยุธยา
 • เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเหมืองทองพิจิตร
 • เครือข่ายพลเมือง 14 จังหวัดภาคใต้
 • เครือข่ายมวลมหาประชาคุย
 • เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก
 • เครือข่ายสภาเกษตรกร
 • เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
 • เครือข่ายสมัชชาพลเมือง กทม.
 • เครือข่ายสวัสดิการชุมชน
 • เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
 • เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
 • เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านแพ้ว
 • เครือข่ายอ่าวตัว ก.
 • เครือข่ายอาหารปลอดภัยคาบสมุทรสทิงพระ
 • เลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
 • กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี
 • กลุ่มจับตาความรุนแรง
 • คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
 • คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 • คณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.)
 • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนภาคประชาสังคมระดับภาค 11 ภาค
 • มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • มูลนิธิเพื่อคนไทย
 • มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation-HRDF)
 • มูลนิธิชุมชนไท
 • มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
 • มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation-CrCF)
 • มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
 • มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand)
 • มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
 • มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • สถาบัน Change Fusion
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • สมาคมธนาคารไทย
 • สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
 • สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
 • สำนักข่าวอิศรา
 • องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)
 • นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล – กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
 • นายปรเมศวร์ มินศิริ กระปุกดอทคอม
 • รศ.วุฒิสาร ตันไชย สถาบันพระปกเกล้า
 • นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
 • นางสุภา ใยเมือง – มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
 • ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 • ศ.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายสุณัย ผาสุข นักสิทธิมนุษยชน
 • นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นักวิชาการสุขภาพจิต
 • วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกคณะมนตรี เพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเซีย (APRC)
 • กลุ่มต้นไม้มหานคร หรือ Big Tree Project
 • เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย


Email to Rnnthailand