แถลงการณ์

แถลงการณ์เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป (20 เมษายน 2557)

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างยืดเยื้อและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความแตกแยกและการเผชิญหน้าของประชาชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันในวงกว้าง จากการประเมินสถานการณ์และการรับฟังความเห็นจากเครือข่ายที่หลากหลายภาคส่วนเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปเห็นพ้องว่าการให้น้ำหนักกับการกำหนดวันเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียวโดยมิได้มีการดำเนินการเพื่อหาทางออกในการคลี่คลายความขัดแย้ง และกำหนดกรอบ กลไกและแนวทางในการปฏิรูปประเทศจนได้ข้อสรุปอันที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายควบคู่กันไปด้วยนั้น นอกจากจะมิใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้แล้วยังอาจเป็นการสร้างประเด็นปัญหาขึ้นมาในสังคมไทยเหมือนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งและความแตกแยกทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ ยังสามารถหาทางออกเพื่อลดเงื่อนไขและสร้างบรรยากาศเพื่อคลี่คลายหรือยุติความขัดแย้ง การเผชิญหน้าและความรุนแรงลงแล้วนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้โดยอาศัยกลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระบวนการสันติวิธี ดังนั้น เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย รวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ใช้ความพยายามในการสร้างเวทีเจรจาหารือร่วมกันเท่าที่จะกระทำได้ซึ่งรวมถึงเวทีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายนนี้เพื่อเจรจาและแสวงหาทางออกจากสถานการณ์ความขัดแย้งและจากโอกาสแห่งการเผชิญหน้าภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยและสันติวิธีและนำไปสู่การจัดทำสัญญาประชาคมร่วมกันเพื่อเดินหน้าการปฏิรูปประเทศโดยเร็วควบคู่ไปกับการจัดการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไทย ยุติความรุนแรงและการสูญเสียของประชาชนและนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปตามที่คู่ขัดแย้งทุกฝ่ายได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองไว้ก่อนหน้านี้ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในการนำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปได้รวบรวมและสังเคราะห์ไว้ต่อสาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการกำหนดกลไกและสารัตถะของการปฏิรูป ตลอดจนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนและติดตามกระบวนการปฏิรูปประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน และสันติสุข เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป…

คำแถลง “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” ต่อสถานการณ์ความสูญเสียและความรุนแรงในประเทศไทย

ตามที่ “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” ได้เคยเรียกร้องในการเปิดตัวเครือข่ายเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่าย “หยุดความรุนแรงเริ่มเจรจาเดินหน้าปฏิรูป” แต่มาจนถึงวันนี้จะเห็นว่าสถานการณ์ได้เลวร้ายลงตามลำดับ ความขัดแย้งในทางการเมืองที่เริ่มต้นจากการที่ทุกฝ่ายยึดมั่นในสันติวิธีได้นำไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสียจนถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง 22 คนและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 763 คนโดยในจำนวนนี้มีเด็กซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องในทางการเมืองต้องเสียชีวิตถึง 4 คน จะเห็นได้ว่าการเผชิญหน้าที่เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนผู้ประท้วงได้รุกลามไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างประชาชนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายและขณะนี้นำไปสู่การก่อการร้ายและการสร้างความรุนแรงจากผู้ไม่ประสงค์ดีโดยไม่คำนึงถึงชีวิตและความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่การขยายเมล็ดพันธ์ุแห่งความเกลียดชังในระหว่างคนไทยด้วยกันโดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้เกิดความโกรธแค้นชิงชังและยกระดับความรุนแรงที่อาจนำสังคมไทยไปสู่สงครามกลางเมืองอันเป็นการทำร้ายและสร้างความเสียหายกับประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” เห็นว่าขณะนี้สังคมไทยได้เดินทางมาถึงทางแยกที่สำคัญทางหนึ่งคือการที่เราถูกทำให้ยอมรับและชาชินกับความสูญเสียและความรุนแรงเกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสภาพความขัดแย้งหรืออีกทางหนึ่งคือการที่พวกเราจะต้องออกมาเรียกร้องและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้   ด้วยเหตุนี้เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องดังนี้ 1. ประชาชนทุกฝ่ายต้องไม่ยอมรับการก่อความรุนแรงหรือการกระทำที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ  2. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลกฎหมายจะต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำผู้กระทำความรุนแรงจนเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายใด…

องค์กรวิชาชีพกว่า 60 กลุ่ม ตั้ง“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” หยุดความรุนแรง เริ่มเจรจา เดินหน้าปฏิรูป

                เมื่อวันที่กรุงเทพฯ- หวั่นสังคมไทยดิ่งเหวเกินเยียวยาจากปัญหาการเมืองระอุ ผู้คนแตกแยกเกลียดชัง องค์กรวิชาชีพจากทุกภาคส่วนกว่า 60 กลุ่มร่วมมือก่อตั้งกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในนาม “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” ออกคำแถลง “หยุดความรุนแรง –เริ่มเจรจา –เดินหน้าปฏิรูป” พร้อมปูทางสร้างเวทีกลาง-พื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายนำเสนอความคิด เห็นแลกเปลี่ยน รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปที่เน้นลงมือทำทันทีเตรียมเดินหน้าออกแบบ การตั้งคณะทำงานเพื่อการปฏิรูประยะยาวที่มีกลไกกฎหมายรองรับ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 57 มีการแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” หรือ “Reform…

คำแถลง “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” หยุดความรุนแรง เริ่มเจรจา เดินหน้าปฏิรูป

“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” เป็นการรวมพลังร่วมกันขององค์กรหลายภาคส่วน ได้แก่ องค์กรธุรกิจ ข้าราชการ ประชาคมวิชาการ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรท้องถิ่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ เพื่อระดมความคิด สติปัญญา และเสริมสร้างความหวังว่าเราจะสามารถคลี่คลายวิกฤติการณ์ และเดินหน้าประเทศต่อไปได้ บนวิถีประชาธิปไตยและสันติวิธี เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปตามที่มีรายชื่อแนบท้ายขอเรียกร้องต่อทุกฝ่าย และขอแสดงเจตจำนงเพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งเพื่อให้สังคมไทย เดินหน้าต่อไป ดังนี้ หยุดความรุนแรง การยั่วยุ ลดการเผชิญหน้าและการส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนและผู้มีความเห็นต่าง เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิในการ…