เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ

บรรยากาศและเทปบันทึกเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 4 กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่ออ่านต่อ

บรรยากาศและเทปบันทึกเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช

คลิกเพื่ออ่านต่อ

บรรยากาศและเทปบันทึกเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 2 จ.ขอนแก่น

คลิกเพื่ออ่านต่อ