รวมเอกสารแผยแพร่

แถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป “Reform Now Network”

Download

 

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปของไทย สู่การเดินหน้าปฏิรูป

กรอบแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย-ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

Download

Open-Platform-ปรเมศวร์ มินศิริ

Download

ถอดบทเรียนปฏิรูปกรณีคณะกรรมการปฏิรูป-ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

Download

ถอดบทเรียนปฏิรูปกรณีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป-นพ.สมศักดิ์ ชุณหะรัศมิ์

Download

การปฏิรูปการต่อต้านคอรัปชั่น-องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น

Download

การปฏิรูปปัญหาความเหลื่อมล้ำ : ปัญหาที่ดิน-ป่า-ประยงค์ ดอกลำไย

Download

 

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย

มองสถานการณ์ข้าวไทยผ่านตลาดการค้าโลก-ร.ศ.สมพร อิศวิลานนท์

Download

วิวัฒนาการของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก-รศ.สมพร อิศวิลานนท์

Download

 

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ เดินหน้าผ่าทางตันวิกฤตประเทศไทย

3 ทางออกวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมโดยวิถีประชาธิปไตย

Download

 

ทางเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรักษาการ

Download

 

ข้อวิเคราะห์และข้อเสนอ ทางเลือก ทางออกจากวิกฤติ

Download

 

เอกสารถอดเทปวิทยากรเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 5

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ : 3 ทางออกวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมโดยวิถีประชาธิปไตย

Download

 

คุณสันติ สาทิพย์พงษ์  : ความเป็นไปได้ทางกฏหมายกับการหานายกรัฐมนตรีคนกลาง

Download