บรรยากาศและเอกสารสรุปผลเวทีประชาเสวนาสานพลังปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 6 จังหวัดสงขลา

20150221_150443

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 58 ที่ โรงแรมพาวิลเลี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่สองโดยมีตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา , ตรัง , สตูล , พัทลุง , ปัตตานี , ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมงานฯ จำนวน 200 คน
20150221_185257
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า การจัดเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ เกิดจากการที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศทุกภูมิภาค จำนวน 10 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ในการนำมาสรุปสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
20150221_195422
โดยในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่สองของการจัดกิจกรรม จัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในประเด็นพลเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้นำที่ดี การต่อต้านการทุจริต การปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการหาแนวทาง วิธีการ และผู้ที่ควรมีส่วนร่วมที่จะทำให้ภาพอนาคตในแบบที่พึงปรารถนาเป็นจริง หลังจากนั้นจะมีการสรุปผลการอภิปรายเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเสนอกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และปิดท้ายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ทุกคนอีกด้วย

เทปบันทึกภาพการจัดเวทีประชาเสวนา

เอกสารสรุปผลประชาเสวนา

Download

Be first to comment