บรรยากาศและเอกสารสรุปผลเวทีประชาเสวนาสานพลังปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 9 จังหวัดชลบุรี

_DSC1312

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะกรรมมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีการประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” จัดระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558 โดยมี ร.ศ นรีวรรณ จินตการนนท์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่ สี่ เป็นประธานเปิด มีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

การจัดโครงการสัมมนา เรื่อง เวทีการประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะระหว่าง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประชาชน เจ้าหน้าที่ จากสถาบันพระปกเกล้า และประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีน จังหวัดนครนายก และจังหวัดตราด

_DSC1324

โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม เพื่อระดมความความคิดเห็นและหาทางออก เรื่อง “อนาคตประเทศไทย” โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ การศึกษาที่พึ่งปราถนา ทำอย่างไรจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพ อยากเห็นอะไรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม อยากเห็นความเสมอภาคจากสังคมแบบใดและนักการเมือง ผู้นำที่ดี

_DSC1299

สำหรับผลการเสวนาพบว่าผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับปรุงคุณภาพระบบการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รองลงมาต้องการให้มีนักการเมืองที่มีความโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง พร้อมต้องมีการตั้งศาลเพื่อดูแลเรื่องการทจริตคอร์รัปชั่นโดยตรง  นอกจากนี้ ยังต้องการเห็นความเสมอภาคด้านการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน

เทปบันทึกภาพการจัดเวทีประชาเสวนา

เอกสารสรุปผลประชาเสวนา

Download

Be first to comment