บรรยากาศและเอกสารสรุปผลเวทีประชาเสวนาสานพลังปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก

20150312_194909

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีการประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 58  ที่โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันสถาบันพระปกเกล้า ได้ จัดเวทีการประชาเสวนาหาทางออก เรื่อง “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 8 โดยมี นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังการเสวนาฯ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม

DSC_0800

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้เกิดจากการที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศทุกภูมิภาค จำนวน 10 ครั้ง เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศในการนำมาสรุปสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป สำหรับเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ” การบรรยายเรื่อง”แนวคิดและหลักการประชาเสวนาหาทางออก โดย ศาสตร์ตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมด้วย นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อภิปรายเรื่อง ” กฎ กติการ การสร้าวฉันทามติ และกิจกรรมสัมพันธ์ โดยมีการแบ่งผู้เข้าร่วมเสวนาเป็น 8 กลุ่มย่อย และระดมความคิดเห็นเรื่อง “ภาพอนาคตประเทศไทยที่พึงปรารถนา”โดยมีผู้แทนกลุ่มออกมาอภิปราย และสรุปผลร่วมกัน

DSC_0801

ส่วนในวันที่ 13 มีนาคม 2558. มีการอภิปรายร่วมกันในประเด็นพลเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้นำที่ดี การต่อต้านการทุจริต การปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการหาแนวทาง วิธีการ และผู้ที่ควรมีส่วนร่วมที่จะทำให้ภาพอนาคตในแบบที่พึงปรารถนาเป็นจริง หลังจากนั้น จะมีการสรุปผลการอภิปรายเพื่อนำไปเป็นข้อมูลเสนอกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และปิดท้ายด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมเสวนาฯ ทุกคนอีกด้วย

เทปบันทึกภาพการจัดเวทีประชาเสวนา

เอกสารสรุปผลประชาเสวนา

Download

Be first to comment