บรรยากาศและเอกสารสรุปผลเวทีประชาเสวนาสานพลังปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 7 จังหวัดสุรินทร์

20150307_195938

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย”  ที่โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด ประกอบด้วย สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ จำนวน 200คน ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จะนำไปประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูปประเทศ โดยภายในงานมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในพื้นที่ 7 จังหวัด อาทิ นายพรชัย มุ่งเจริญพร, นายนิมิต สิทธิไตรย์, พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์, นายชัยพร ทองประเสริฐ ร่วมรับฟังความเห็นของประชาชนที่ร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีนายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงพลังในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยตรงผ่านการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยทุกความเห็นจะมีความสำคัญอย่างมากในการประกอบการพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการการยกร่างฯ โดยมุ่งหวังว่ารัฐธรรมนูญที่จะออกมาจะทำให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม นำไปสู่การปฏิรูปประเทศที่ยั่งยืน พร้อมยืนยันว่า แม้ร่างรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเสร็จเป็นเบื้องต้นแล้ว แต่การรับฟังความคิดเห็นจะไม่ตกไป เพราะภายหลังจากการยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จทั้งฉบับแล้ว จะนำมาเสนอประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นและนำกลับไปพิจารณาปรับแก้ไข

จากนั้นเป็นการฉายวิดิทัศน์ปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งมีการบรรยายเรื่อง แนวคิดและหลักการประชาเสวนาหาทางออก โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

20150308_115234

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีการอภิปรายเรื่อง “กฎ กติกา การสร้างฉันทามติ และกิจกรรมสัมพันธ์” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขว้าง และทั่วถึง โดยจะมีการแบ่งกลุ่มย่อย 8กลุ่ม เพื่อเสวนาหาทางออกประเทศเรื่อง อนาคตประเทศไทย

20150308_131555

สำหรับในวันที่ 8 มี.ค. 58 ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยประชาเสวนาทางออก 8 กลุ่มในประเด็นสำคัญ อาทิ พลเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่พึงปรารถนา ผู้นำ,การต่อต้านทุจริตที่พึงปรารถนา รวมทั้งร่วมกันหาคำตอบในเรื่องแนวทางที่จะให้อนาคตประเทศไทยเกิดขึ้นจริง และการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยและสรุปผลการสัมมนาต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เทปบันทึกภาพการจัดเวทีประชาเสวนา

เอกสารสรุปผลประชาเสวนา

Download

Be first to comment