บรรยากาศและเทปบันทึกเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 2 จ.ขอนแก่น

_DSC1874

 

จังหวัดขอนแก่น จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายวิทยุชุมชน

นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้กระทำตาม รัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) 2557 ม.36 วรรคหนึ่ง เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้รับฟังการอภิปรายจาก สปช. มา 7 วันเต็ม รอคำขอแก้ไขเพิ่มเติมจาก สปช. ครม. และ คสช. รวมทั้ง สนช. และพรรคการเมือง จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ขณะเดียวกันในระหว่างนี้ ทางคณะกรรมาธิการยกร่างฯ จะจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีก 16 ครั้ง 16 เวทีต่อร่างรัฐธรรมนูญ มาตราใดมีปัญหา เสนอวิธีแก้ไขปัญหาในมาตรานั้นด้วยว่า ควรปรับ ตัด เพิ่มเติม หรือ แก้ไขอย่างไรเพราะ ทุกถ้อยคำในร่างรัฐธรรมนูญนี้ คือ อนาคตของประเทศชาติ

 _DSC1839

จังหวัดขอนแก่นจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อเป็นการเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างเสร็จเป็นร่างแรก หลังคณะกรรมาธิการยกร่างเสร็จเป็นร่างแรกตามบทบัญญัติมาตรา 36 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 อีกทั้งน้ำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของประชานไปสู่การปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ อันทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ และเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนพึ่งปราถนาที่แท้จริงมีการอภิปราย มีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญ 4 ภาค การให้ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ

_DSC1896

สำหรับวันที่สองของกิจกรรมในเวทีสัมมนา “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 นั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม เพื่อให้ความรู้รัฐธรรมนูญรายภาคพร้อมการเสวนาแสดงความคิดเห็น ใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประเด็นพลเมืองสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม , สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง ,กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ ,การกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง , การปฏิรูปและความปรองดอง โดยแต่ละกลุ่มย่อยได้รับเกียรติจากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่วมรับฟังพร้อมตอบข้อคำถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา บรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้ และประเด็นความคิดเห็นที่น่าสนใจ ซึ่งตลอดช่วงเช้าสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและเก็บภาพบรรยากาศในแต่ละกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่องจากนั้น ช่วงบ่าย วิทยากรประจำกลุ่มย่อย ได้ทำการสรุปผลการอภิปรายทั้ง 10 กลุ่ม ถึงความต้องการและความคิดเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละประเด็น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ปาฐกพิเศษเรื่องมีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์

อภิปรายเรื่องมีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญ 4 ภาค

อภิปรายผลการเสวนากลุ่มย่อย

ประเด็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม

ประเด็นสถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง

ประเด็นกระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ

ประเด็นการกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง

ประเด็นการปฏิรุปและความปรองดอง

Be first to comment