บรรยากาศและเทปบันทึกเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช

_DSC2161

เมื่อวันที่ 30-31 พ.ค.58 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการจัด เวทีสัมมนา “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” โดยในวันแรก (30 พ.ค.)เริ่มต้นด้วย การแสดงโหมโรงเปิดเวที ชุด “โนราห์” และการยื่นข้อเสนอต่อ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดย คณะผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้ 14 จังหวัด จากนั้น นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประชาชนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา การกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และประธานอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พิธีเปิดงานสัมมนา โดย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ร่างรัฐธรรมนูญ” โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

_DSC2215

สำหรับในวันที่ 2 (31 พ.ค.) เริ่มต้นช่วงเช้าด้วย การนำเสนอการทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญ และกติกาในการแสดงความคิดเห็น โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ การทำกิจกรรมสัมพันธ์ และร่วมร้องเพลงสานสัมพันธ์ระหว่างกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา จากนั้น เป็นการแบ่ง 5 ประเด็น 10 กลุ่มย่อย ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วยพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม ,สถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง ,กระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ ,การกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง ,การปฏิรูปและการปรองดอง โดย แต่ละกลุ่มมีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ความรู้เป็นรายภาค จากนั้น เป็นการเสวนาในกรอบ 3 ประเด็น คือท่านมีความพึงพอใจในประเด็นใดบ้าง ,ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างและท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปเผยแพร่อย่างไรซึ่งในช่วงบ่ายนี้ จะมีการอภิปรายและนำเสนอสรุปผลการเสวนาในห้องประชุมใหญ่ด้วย

 

พิธีเปิด

ปาฐกพิเศษเรื่องมีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญ

อภิปรายเรื่องมีอะไรในร่างรัฐธรรมนูญ

อภิปรายผลการเสวนากลุ่มย่อย

ประเด็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม

ประเด็นสถาบันการเมือง นักการเมือง และการเลือกตั้ง

ประเด็นกระบวนการยุติธรรม ศาล และการตรวจสอบ

ประเด็นการกระจายอำนาจและสมัชชาพลเมือง

ประเด็นการปฏิรูปและความปรองดอง

Be first to comment