Slide background
Slide background
Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย”

Slide background

คำแถลง "เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป" ต่อสถานการณ์ความสูญเสียและความรุนแรงในประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ 2557

Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

Slide background

แถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

บรรยากาศและเทปบันทึกเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 4 กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่ออ่านต่อ

บรรยากาศและเทปบันทึกเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช

คลิกเพื่ออ่านต่อ

บรรยากาศและเทปบันทึกเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เวทีที่ 2 จ.ขอนแก่น

คลิกเพื่ออ่านต่อ

รายชื่อองค์กรและบุคคลที่สนับสนุนคำแถลงเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

 • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (Campaign Committee on Human Rights-CCHR)
 • เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย
 • เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ
 • เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
 • เครือข่ายกะเหรี่ยงประเทศไทย
 • เครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำ
 • เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง
 • เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
 • เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
 • เครือข่ายชุมชนพังงา
 • เครือข่ายชุมชนอุบล
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง จ.อยุธยา
 • เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเหมืองทองพิจิตร
 • เครือข่ายพลเมือง 14 จังหวัดภาคใต้
 • เครือข่ายมวลมหาประชาคุย
 • เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก
 • เครือข่ายสภาเกษตรกร
 • เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
 • เครือข่ายสมัชชาพลเมือง กทม.
 • เครือข่ายสวัสดิการชุมชน
 • เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
 • เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
 • เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านแพ้ว
 • เครือข่ายอ่าวตัว ก.
 • เครือข่ายอาหารปลอดภัยคาบสมุทรสทิงพระ
 • เลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
 • กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี
 • กลุ่มจับตาความรุนแรง
 • คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
 • คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 • คณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.)
 • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนภาคประชาสังคมระดับภาค 11 ภาค
 • มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • มูลนิธิเพื่อคนไทย
 • มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation-HRDF)
 • มูลนิธิชุมชนไท
 • มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
 • มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation-CrCF)
 • มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
 • มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand)
 • มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
 • มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • สถาบัน Change Fusion
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • สมาคมธนาคารไทย
 • สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
 • สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
 • สำนักข่าวอิศรา
 • องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)
 • นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล – กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
 • นายปรเมศวร์ มินศิริ กระปุกดอทคอม
 • รศ.วุฒิสาร ตันไชย สถาบันพระปกเกล้า
 • นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
 • นางสุภา ใยเมือง – มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
 • ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 • ศ.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายสุณัย ผาสุข นักสิทธิมนุษยชน
 • นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นักวิชาการสุขภาพจิต
 • วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกคณะมนตรี เพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเซีย (APRC)
 • กลุ่มต้นไม้มหานคร หรือ Big Tree Project
 • เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย


Email to Rnnthailand